Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan pracy szkoły z doradztwa zawodowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu pomóc  uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości), w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.

Założenia  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

 W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

W ramach pracy z uczniami obejmuje:

Na realizację WSDZ składa się:

W celu realizowania powyższych działań szkoła współpracuje m.in. z:

Uczniów, którzy chcą skorzystać z oferowanej formy pomocy prosi się  o kontakt  z pedagogiem szkolnym (doradcą zawodowym) – panią Malwiną Szaja.

 

Zadania główne szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 3. Organizacja i prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę.

 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno—zawodowego.

 6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Z uwagi na ograniczony czas pracy doradcy zawodowego  i dużą liczbę uczniów w szkole, do owocnej realizacji zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego   konieczna jest współpraca doradcy z innymi nauczycielami, którzy w ramach lekcji przedmiotowych  ( w miarę możliwości) mogliby realizować tematykę doradczą. Współpraca powinna polegać również na prowadzeniu konsultacji, korzystaniu z materiałów, scenariuszy zajęć udostępnianych  przez doradcę zawodowego.


Zadania, w realizacji których może nastąpić współpraca:
 

ZADANIE

LEKCJA PRZEDMIOTOWA

REALIZUJĄCY

Redagowanie dokumentów aplikacyjnych

Podstawy przedsiębiorczości

Informatyka

Nauczyciele: przedsiębiorczości, informatyki

Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy, bezrobocie

 WOS, podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciele: WOS, podstaw przedsiębiorczości

Informacja zawodowa: pozyskiwanie  i korzystanie z informacji

Informatyka, zajęcia w bibliotece

Nauczyciele informatyki, nauczyciele biblioteki

Samozatrudnienie, biznes plan, procedura rejestracyjna, uproszczone formy ewidencji,

Podstawy przedsiębiorczości,

Nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości,

Prawo pracy

 podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciel:  podstaw przedsiębiorczości

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem

godzina z wychowawcą

Pedagog szkoły, wychowawca klasy

Praca i kształcenie w UE

WOS, Podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciele: WOS, podstaw przedsiębiorczości

Aktywne metody poszukiwania pracy

Podstawy przedsiębiorczości,

 godzina z wychowawcą

Nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości, wychowawca klasy

Autoprezentacja

Zajęcia z pedagogiem, godzina z wychowawcą

Pedagog szkoły, wychowawca klasy

Samopoznanie, budowanie poczucia własnej wartości,  integracja klasy

Zajęcia z pedagogiem, godzina z wychowawcą

Pedagog szkoły, wychowawca klasy

Wycieczki do zakładów pracy, na uczelnie wyższe, na targi pracy

Zajęcia z wychowawcą

Wychowawca klasy

Organizacja Dnia Przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej uczniom, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia, np. ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, poziomu intelektualnego.

Współpraca doradcy z pedagogiem szkoły

Pedagog szkoły, doradca zawodowy

Gromadzenie i aktualizacja informacji                z zakresu doradztwa

Zajęcia w bibliotece, informatyka

Bibliotekarze, nauczyciele informatyki

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

1.

Prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczniami, mających na celu pomoc uczniom w sprecyzowaniu drogi  dalszej edukacji (cały rok).

 

2.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach, Fundacją "Aktywizacja" – diagnoza preferencji zawodowych (cały rok).

 

3.

Udział uczniów klas III LO w Opolskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2015 (wrzesień).

 

4.

Warsztaty grupowe – Moje predyspozycje zawodowe, Planowanie kariery, czyli jaki wybrać zawód (do uzgodnienia).

 

5.

Udział uczniów w Krapkowickich Targach Pracy i Edukacji (marzec).

 

6.

Współpraca z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach - analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy (do uzgodnienia).

 

7.

Współpraca z Klubem Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach – tematyka warsztatów: Rozmowa kwalifikacyjna, Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, Kalejdoskop zawodów - zawody o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, zawody najchętniej wybierane oraz nowe zawody z przyszłością (do uzgodnienia).

 

8.

Współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej z Opola – warsztaty grupowe dla uczniów (do uzgodnienia).

 

9.

Gromadzenie informacji z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego - informatory, ulotki w bibliotece szkolnej oraz w gabinecie pedagoga (cały rok).

 

10.

Koordynowanie współpracy szkoły z uczelniami wyższymi, udział w zajęciach m.in. na terenie wybranych uczelni. Pomoc nauczycielom w nawiązaniu współpracy.  


Plan może ulec zmianie w zależnosci od potrzeb i możliwości szkoły.

 

 

 

Wersja XML